NATUURLEXICON


De Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe is een soort die overal achteruitgaat (2012).

Deze plant kiemt niet bij een zuurtegraad onder de 4,2. Het is een soort van natte en voedselarme standplaatsen met een geringe schommeling van de watertafel en een regelmatig maairegime. De plant groeit aan hoogveenranden, in vegetaties met Gewone Dophei Erica tetralix en op blauwgraslanden.

In Vlaanderen komt deze soort alleen nog in natuurgebieden voor. De blauwe, gesteelde en alleenstaande klokvormige bloemen zijn 3 tot 5 cm lang en bloeien van juli tot september. Ze openen zich bij 25 °C en worden bestoven door hommels. De bloemen in de bovenste bladoksels vormen een aar. De bladeren zijn lancetvormig. De grootste bedreigingen voor deze plant zijn de ontginning van de leefgebieden, vermesting en verdroging. De soort vereist een zeer specifieke milieukwaliteit, vooral met betrekking tot zuurheid en vochttoestand. Door verzuring wordt het giftige aluminium plantbeschikbaar. Ook zaden ontkiemen niet meer bij een te grote verzuring van de bodem. De soort komt veel voor in de buurt van schaapskooien.

Het is de vrijwel enige waardplant van het Gentiaanblauwtje Phengaris alcon.

   

Home


Klokjesgentiaan

Gentiana pneumonanthe