NATUURLEXICON


Het Knikkend Nagelkruid Geum rivale is een zeldzame plant die voorkomt in lichte loofbossen of langs beschaduwde slootkanten waar de bodem lemig of venig en vochtig is. De plant gedijt goed in bron- of kwelgebieden of ook wel op de overgang van zandgronden naar laagveen- of kleigebieden. De grondwaterstand moet voor deze plant dicht bij het maaiveld liggen, ook in de zomer. De plant kan ook wel voorkomen als stinzenplant.   

De plant draagt knikkende bloemen. De bladeren zijn geveerd. De onderste hebben grote topbladeren. Er zijn drie tot zes paar deelblaadjes die eirond of getand zijn. De bovenste bladeren zijn enkelvoudig of gelobd. De steunblaadjes zijn klein.

Het Knikkend Nagelkruid is kortbehaard en wordt 20 tot 60 cm hoog. De bloemen zijn oranjerood, met vijf 1 tot 1,5 cm lange kroonbladeren. De kelkbladeren zijn purperkleurig. De bijkelk is roodbruin. Er zijn veel meeldraden en stijlen. De bloeiwijze is los vertakt en de bloeiperiode valt in mei, juni en juli.

De plant draagt een hoofdje van vruchtjes. Deze zijn zachtbehaard en hebben een blijvende, haakachtige stijl. Hierdoor is verspreiding door dieren mogelijk.

De natuurlijke habitat van deze plant staat sterk onder druk door onder meer verdroging, vermesting en verzuring. Hierdoor werd de plant teruggedrongen tot kleine populaties. Het gevolg hiervan is dat de kans op inteelt en kleine zaadzetting groot is.   

Home


Knikkend Nagelkruid

Geum rivale