NATUURLEXICON


Kokersteekmier

Myrmica schencki   


De Kokersteekmier Myrmica schencki is een warmteminnende soort die vooral te vinden is in grote heidegebieden, aan de kust en op kalkgraslanden.

Deze soort vermijdt eutrofe graslanden en ruigere vegetaties en vergrassing heeft een negatieve invloed op de aanwezigheid. Deze mier geeft de voorkeur aan schrale vegetaties in droge gebieden. In de heidegebieden vertoont deze mier een voorkeur voor droge heide met open plekken kaal zand of korstmossen. De vindplaatsen situeren zich in Vlaanderen vooral in de Kempen.

De Kokersteekmier bewoont bijna uitsluitend grondnesten die enkel zichtbaar zijn aan enkele kleine gaatjes in de bodem. De soort vlecht karakteristieke nestkokertjes aan de ingang van het nest. Deze kokertjes zijn maximaal 2 cm groot en zijn voornamelijk uit plantaardig materiaal gemaakt. Er worden geregeld nesten met slechts één of zelfs tijdelijk zonder koningin gevonden.

De bruidsvluchten vinden plaats in juli en augustus.

Deze mier is een veronderstelde gastheer voor de Kokergaststeekmier Myrmica schenckioides, een sociaal-parasitaire mier die in 2004 werd gevonden in Gelderland (Nederland) in een heischrale berm langs de A28.   


Home