NATUURLEXICON


Kortsprietmaskerbij

Hylaeus brevicornis   


De Kortsprietmaskerbij Hylaeus brevicornis is een vrij algemene maskerbij die te zien is van eind mei tot half september.

De bij meet 4 tot 5,5 mm. De kop is opvallend rond en dik en heeft een witte gezichtstekening. Het mannetje heeft een verbrede, donkere antenneschacht.

Deze bij heeft een voorkeur voor schrale, zandige terreinen zoals duinen, heide, stuifzanden, spoorwegterreinen, wegbermen en groeven. De soort komt regelmatig in het stedelijke gebied.

Het nest wordt gemaakt in stengels (Braam, Gewone Vlier) en in kevervraatgangen in hout en weidepalen. De bij nestelt ook in kunstmatige nestelgelegenheid waarbij nestholten met een diameter van 2 tot 3 mm het meest worden bezet.

De bij bezoekt verschillende bloemen, zoals Braam Rubus fruticosus, Zandblauwtje Jasione montana, Peen Daucus carota en Wilde Reseda Reseda lutea.   

Home