NATUURLEXICON


Kreken


Kreken zijn relicten van overstromingsgeulen die de zee in vroegere tijden in het land inschuurde.

Dergelijke kreken zijn nog te vinden in de slikke- en schorregebieden die onderhevig zijn aan de getijden.

Het water van kreken is meestal brak of zout. In uitzonderlijke omstandigheden kan het ook zoet zijn.

Een goed beheer van kreken richt zich op het behoud of herstel van een goede waterkwaliteit, een goede saliniteit en het instandhouden van de verhouding verlandingszones en open water.

De rietkragen van kreken herbergen een specifieke (avi)fauna en flora.  


Home