NATUURLEXICON


Kruipend Moerasscherm

Apium repens


Het Kruipend Moerasscherm Apium repens vindt men als pionierplant in open en lage vegetaties zoals in slootkanten, vooral in veenstreken, op (periodiek) natte voedselarme en licht zure bodems, in (extensief begraasde) graslanden die in de winter overstromen en in natte duinvalleien.

Deze plant groeit in de kuststreek en dit vooral aan de rand van poelen in duinvalleien en in kort gemaaide, natte gazons.

De open groeiplaatsen kunnen ontstaan door een regelmatige overstroming, maar ook door begrazing en vertrappeling.  

Van juni tot oktober draagt deze tot 25 cm hoge plant witte bloemen die in meervoudige schermen staan. De bladeren zijn oneven samengesteld. De plant heeft een wortelstok. Ze vormt winterknoppen onder water, maar de bloemen bevinden zich steeds boven de waterspiegel.

De stengel is dun en kruipend en wortelt op de knopen.

Reproductieve planten bloeien niet alleen, maar produceren ook zaden. De soort houdt van een zonnige standplaats.  

De voornaamste bedreigingen voor deze soort vormen de ontwatering en kanalisatie van beken.

Anderzijds kunnen pionierscondities gecreëerd worden door extensieve begrazing, intensief maaien of een natuurlijke overstromings- of winddynamiek toe te laten.

Home