NATUURLEXICON


Kruiskruidzandbij

Andrena denticulata


De Kruiskruidzandbij is een zandbij. Deze bij meet 9 tot 11 mm.

Het vrouwtje heeft een licht behaard gezicht. De zijkanten van het borststuk zijn lichtbruin behaard; het borststuk is op de bovenzijde zwart behaard. Het achterlijf heeft grijswitte haarbanden over de achterranden van tergieten 2 tot 4. De tergieten zijn zwart behaard.

Het mannetje heeft een bruin behaard borststuk. De zijkanten zijn licht behaard. Het achterlijf is opvallend glimmend. De tergieten hebben smalle witte haarbandjes op  tergieten 2 tot 4 (in het midden vaak onderbroken).

De bij vliegt van eind juli tot half september.  

Deze bij komt voor in bosranden, op open plekken in bos, op kapvlakten, in bloemrijke bermen van zandpaden of verharde wegen, in bloementuinen bij boerderijen en soms ook in stedelijk gebied en op braakliggende terreinen.

Waar nesten en voedselplanten dicht bij elkaar liggen, patrouilleren mannetjes langs de voedselplanten op zoek naar foeragerende vrouwtjes. Slechts sporadisch strijken ze zelf op de planten neer.

De bij is gespecialiseerd op composieten zoals Boerenwormkruid Tanacetum vulgare, Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris, Rode Zonnehoed  Echinacea purpurea, Gewoon Biggenkruid Hypochaeris radicata en Gewone Melkdistel Sonchus oleraceus en is zelden te zien op andere planten. Soms wordt wel Wilde Marjolein Origanum vulgare bezocht.    

Het is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Heidewespbij Nomada rufipes (koekoeksbij).

Home