NATUURLEXICON


Kuifleeuwerik

Galerida cristata


De Kuifleeuwerik  Galerida cristata is een vogel van zo’n 17 cm groot die het hele jaar door in Vlaanderen te zien is. Het is een bruine vogel met een kuif, die altijd op staat. Bij de Veldleeuwerik Alauda arvensis is de kuif enkel bij opwinding te zien. 

Hij komt voor in droge terreinen met een korte vegetatie, vooral in gebieden met bebouwing, verkeerspleinen, spoorweg- en industrieterreinen en braakliggende akkers. Hij houdt van de stedelijke warmte-eilanden en vooral van de (soms slechts tijdelijke) biotopen in stedelijk gebied zoals kale, schrale bouwterreinen met bouwafval, pioniersplanten, zandige landbouwterreinen en akkers, parkings, industrieterreinen en havenontwikkelingsgebieden. 

Het is van oorsprong een steppevogel.

Hij maakt een nest van halmen, worteltjes en gras in een kuiltje in de bodem, dat hij nog verder bekleed met haren en veertjes.

Het vrouwtje legt van april tot juli 3 tot 5 eitjes. Er wordt 2 keer per jaar gebroed. Het vrouwtje broedt. Het mannetje helpt voederen.

De populaties van deze vogel zijn zeer versnipperd. De geschikte leefgebieden van deze soort zijn uitermate schaars geworden door onder meer toenemende bebouwing, inbreiding van steden en plantsoenaanleg. Ook veranderde landbouwmethodes en pesticidengebruik deden de aantallen slinken.

Ruderale terreinen van ongekuiste, rauwe natuur of echte natuurgebieden worden bedreigd door intensieve recreatie of dichtgroeiende vegetatie.

Als de vogel een nest maakt in een perceel jonge maïs, is deze broedbiotoop zo goed als ongeschikt geworden tegen de tijd dat de jongen uitvliegen.

Open ruderale plaatsen, ook in stedelijke gebieden, behouden is wenselijk voor deze soort, maar wellicht door de kostprijzen van bouwgrond, weinig realistisch.  

In Vlaanderen is er nog een broedpopulatie aan de kust.


Home