NATUURLEXICON


Kussentjesmos

Leucobryum glaucum


Het Kussentjesmos Leucobryum glaucum is een acidofytisch bladmos dat voorkomt in uiteenlopende biotopen op zure grond.

We vinden dit mos in zowel droge als natte heide, veengebieden, zure vennen en hoogveenbulten, natte schraallanden op hogere zandgronden, duinstruwelen en duinbossen. In oude boswallen op een sterk humeuze bodem komt het vaak op dood hout (Eik, Beuk) voor. Het mos koloniseert ook sterk verteerde dennenstammen. Het verdwijnt wel door strooiselaccumulatie.

Dit mos vermeerdert zich door een soort scheuring; stukjes die afbreken van de pollen. Er is slechts zelden kapselvorming.


Home