NATUURLEXICON


Kustrenspin

Rhysodromus fallax  


De Kustrenspin  Rhysodromus fallax, ook Prachtrenspin genoemd, komt vrijwel uitsluitend voor in met Helm Ammophila arenaria begroeide kustduinen, bij voorkeur bij de zeereep.

Het is een grondactieve predator, die zich door zijn schutkleur bij voorkeur op open zandige terreinen ophoudt. Ook de eicocon wordt in het zand gelegd. De spin komt ook, zij het niet talrijk, voor in jonge, pionierende duinpannen.  

Home