NATUURLEXICON


Kustspringspin

Attulus distiguendus  


De Kustspringspin Attulus distinguendus is een spin van open, zandige plekken, vooral kustduinen. De spin komt ook voor op droge, schrale graslanden met open grond.

De soort komt met name ook in het Antwerps havengebied voor.

Home