NATUURLEXICON


Kwak

Nycticorax nycticorax  


De Kwak Nycticorax nycticorax is een reigerachtige met een lengte tot 60 cm. Het is in Vlaanderen een zeer zeldzame moerasvogel.  

Zijn voedsel bestaat uit kleine zoogdieren, jonge vogels, vissen, amfibieën, waterinsecten en de larven daarvan.

Deze vogel komt voor bij uitgestrekte moerasgebieden, plassen en oeverbosjes langs grote rivieren. Er moet voldoende beschutting en nestgelegenheid zijn.  

Hij komt pas na half mei aan in het broedgebied. Tot in augustus kunnen er bewoonde nesten zijn.

Hij bouwt een nest in Wilg-soorten Salix species en Els-soorten Alnus species in laag boven het water hangende takken en soms in rietkragen. Meestal zijn er een groep nesten bijeen.

Van half mei tot juli legt het vrouwtje 3 tot 5 eieren. Mannetje en vrouwtje wisselen af bij het broeden. Beide ouders verzorgen de nestjongen.

De Kwak overwintert in tropisch Afrika.

Door het verdwijnen van de leefgebieden en een rechtstreekse vervolging door de mens is deze soort sedert de tweede helft van de twintigste eeuw zeldzaam geworden.

Het ontginnen, cultiveren of vergraven van moerasterreinen, ontwatering en de verstoring door recreanten zoals sportvissers of wandelaars en de waterverontreiniging blijven zorgen voor bedreigingen.

In Nederland is deze soort (in het wild) vrijwel volledig verdwenen. De vogel mijdt menselijke verstoring. Deze verstoring lijkt van groter belang te zijn dan het gebrek aan nestgelegenheid. Het effect van herintroductiepogingen is in Nederland tot op heden nihil; er heeft zich althans geen wilde, zichzelf bedruipende populatie uit ontwikkeld.

Home