NATUURLEXICON


Kwelder


Een kwelder is een buitendijkse, begroeide opslibbing in een gebied dat onder invloed staat van de getijden.

Kwelders ontstaan op plekken in de luwte van zeestromen, waar kleideeltjes kunnen bezinken.

Alleen bij zeer hoge waterstanden lopen de kwelders onder. Ze wateren af via getijdenkreken.

De plantengroei bestaat uit halofyten, zoals Lamsoor Limonium vulgare en Zeekraal Salicornia europaea.

Het land kan in de kwelders langzaam aangroeien doordat het sediment in lagen tussen de planten afgezet wordt. Buitendijkse gebieden zijn belangrijke vogelbroedplaatsen en/of hoogwatervluchtplaatsen voor talrijke meeuwen, eenden en steltlopers.

Kwelders herbergen een zeer specifieke flora en fauna. Veel kwelders werden gedurende eeuwen geëxploiteerd, vooral door middel van beweiding. De klei die is afgezet door de zee is immers zeer vruchtbaar, zodat de kwelders vooral voor veehouderij in gebruik werden genomen. De voorbije eeuw werd de begrazing op veel kwelders gestaakt. Dit had negatieve effecten op de plantendiversiteit door een toename van hoge plantensoorten. Daarom wordt tegenwoordig begrazing ingezet als een natuurbeheersmaatregel.

Niet alleen beweide, maar ook langdurig en kortstondig onbeweide kwelders blijken van hoge natuurwaarde te zijn voor met name ongewervelden. Daarom is het belangrijk voor de biodiversiteit dat alle verschillende kweldertypes zoveel mogelijk worden behouden.   


Home