NATUURLEXICON


Matte Bandgroefbij

Lasioglossum leucozonium


De Matte Bandgroefbij Lasioglossum leucozonium is een algemene bij die vooral vliegt in mei en juni.

Deze groefbij meet 7,5 tot 10 mm en bezoekt verschillende soorten planten, met een voorkeur voor gele composieten, zoals Gewoon Biggenkruid Hypochaeris radicata (vaak in gazons), Muizenoor Hieracium pilosella, Schermhavikskruid Hieracium canadense en Klein Streepzaad Crepis capillaris. De bij kan ook op Akkerdistel Cirsium arvense en Struikhei Calluna vulgaris worden gezien.   

Het vrouwtje is zwart en fors gebouwd, met opvallende witte banden op het achterlijf.  Het mannetje heeft vrij korte antennes. De onderrand van het kopschild is geel. De poten zijn contrastrijk zwart en geelwit.  

Deze solitaire bij nestelt ondergronds in vlakke, vaak zanderige bodems. Soms liggen de nesten gegroepeerd. De soort komt voor in verschillende biotopen zoals tuinen, wegbermen en bloemrijke graslanden.

Volwassen vrouwtjes worden bevrucht in de zomer en overwinteren. Ze foerageren in mei en juni en maken een nieuw nest.

Het is een gastheerbij voor de Bosbloedbij Sphecodes ephippius.


Home