NATUURLEXICON


Milieuverstoringen


Milieuverstoringen zijn negatieve invloeden op het leefmilieu. Deze verstoringen hebben een ongunstige impact op de natuur:

We onderscheiden volgende milieuverstoringen:

- Milieugevaarlijke stoffen

- Verzuring

- Vermesting

- Verdroging

- Versnippering

- Aantasting van de leefgebieden

- Verdichting, erosie en aantasting van de bodem

- Geluidshinder en recreatiedruk

- Lichthinder

- Exoten

- Jacht en stroperij

- Genetische modificatie

- Fotochemische luchtverontreiniging

- Aantasting van de ozonlaag

- Broeikaseffect en klimaatverandering


Home