NATUURLEXICON


Nartus grapii   


De kever Nartus grapii is een zeer zeldzame waterkever. Deze kever heeft een voorkeur voor moerassen en verlandende kleine wateren met een venige bodem en grof organisch materiaal. Het water mag zowel licht zuur, neutraal tot alkalisch zijn. De aanwezigheid van organisch materiaal en verlandingsvegetaties (Liesgras, Scherpe Zegge) zijn belangrijk.

In Nederland heeft men de kever reeds aangetroffen in venige waters en kroossloten.

In Engeland wordt deze kever vooral in moerassen, afwateringssloten en poelen met zuiver water en een goed ontwikkelde vegetatie gevonden.  In brak water blijkt hij niet voor te komen.

Door vermesting, verdroging en het verdwijnen van waters in diverse verlandingsstadia, wordt de soort in grote delen van het verspreidingsgebied bedreigd.

Het ruimen van poelen is een gunstige maatregel voor amfibieën, maar kan voor deze waterkever een grote negatieve impact hebben. Het verwijderen van de dikke organische laag doet meteen de verlandingssituatie verdwijnen.

Het beheer in functie van één soortgroep is niet noodzakelijk ook positief voor andere soortgroepen. Op plaatsen waar deze kever voorkomt (of zou kunnen voorkomen), zoals in verlandende kleine poelen, kan het ruimen achterwege blijven of –indien bedreigde amfibieën dienen te worden gesteund- slechts partieel gebeuren. Zo blijft er een refugium voor deze waterkever.  


Home