NATUURLEXICON


Natte natuurverbindingen


Natte natuurverbindingen zijn stukken waterloop die twee gescheiden natuurgebieden met elkaar verbinden in een landschap dat overwegend gedomineerd wordt door woonzones en landbouwpercelen. Binnen de natte natuurverbindingen worden kleine landschapselementen, als stapstenen en corridors, versterkt. Verder worden beken die door dorpskernen vloeien, heringericht, worden beekbegeleidende oeverstroken aangelegd en krijgen riviertjes opnieuw hun oorspronkelijke meanders.

Bij dergelijke verbindingen heeft men uiteraard ook bijzondere aandacht voor het opheffen van de vismigratieknelpunten zoals stuwen en watermolens. Dit kan door visdoorgangen en vistrappen aan te leggen.

Het spreekt voor zich dat deze natte natuurverbindingen tot ecologisch waardevolle tracés kunnen leiden.


Home