NATUURLEXICON


Natuurherstel


Natuurherstel is het herstel van de natuurwaarden in gebieden waar een gericht natuurbeheer gedurende jaren ontbrak of op een verkeerde manier werd uitgevoerd.

Een bepaald natuurgebied kan bijvoorbeeld sedert de jaren 1950 gekenmerkt zijn geweest door de opkomst van weekendverblijven en tuintjes. In dat gebied werden hooilanden verwaarloosd waardoor ze toegroeiden. Er werden populieren aangeplant en sloten en turfputten in het gebied groeiden ook dicht. Er waren geen bloemrijke weiden en water maar ruigtes met brandnetel- en braamstruwelen en lange rijen populieren.

Het gebied oogt op het eerste zicht natuurlijk, maar is dit niet.

Omgekeerd zal het uit te voeren natuurherstel voor een leek op een zware aanslag op de natuur lijken.

De populierenaanplanten worden verwijderd om de hooilanden te herstellen. De oevers van de turfputten worden opnieuw vrijgemaakt en het natuurlijke visbestand wordt hersteld. De aanplanten van populieren worden omgevormd tot broekbossen (erg vochtige bossen).

Na enkele jaren zullen de inspanningen vruchten afwerpen. De bloemenrijkdom van de graslanden zal opnieuw toenemen. Zeldzame waterplanten zullen het water herkoloniseren en de turfputten en de Elzenbroekbossen zullen zich spontaan herstellen. Bijzondere soorten (Kleine Modderkruiper, Zomertaling, Kleine Valeriaan) zullen in dit gebied weldra een thuis vinden.

Dergelijke ingrepen leiden tot natuurherstel.Home