NATUURLEXICON


Okerbruine Schotelkluifzwam  

Helvella cupuliformis   


De Okerbruine Schotelkluifzwam Helvella cupuliformis komt voor in jonge bosaanplantingen rond recreatieterreinen op een voedselrijke bodem.

Hij groeit tevens in loofbossen op een droge, kalkrijke leem- of kleigrond. Het is een saprotrofe soort. Verzuring vormt een bedreiging.


Home