NATUURLEXICON


Paapje

Saxicola rubetra   


Het Paapje  Saxicola rubetra  meet 13 cm en komt bij ons voor van april tot oktober. Het mannetje heeft een witte oogstreep, witte vlekken aan de staartwortel en een roestbruine keel en borst. Het vrouwtje is valer van kleur. Zijn voedsel bestaat uit insecten.

Deze vogel kiest verlaten, extensief bewerkte natte  hooivelden met palen, struiken en bomen, die hij benut als uitkijkpost om op insecten te jagen. Hoge posten worden door het mannetje benut als zangpost. Het is een indicatorsoort van halfnatuurlijke graslanden. Hij komt ook voor in de duinen.  

Het nest wordt goed verborgen en gebouwd op de grond. Voor de nestbouw moet er dus voldoende bodembegroeiing zijn.

In mei en juni legt het vrouwtje 5 of 6 eieren. Het vrouwtje broedt. Beide ouders voederen de jongen.

Het is in Vlaanderen een schaarse broedvogel en vooral een doortrekker.

Deze vogel heeft zeer sterk te lijden gehad van de intensivering van de landbouw. Er zijn vrijwel geen vestigingsmogelijkheden meer in de landbouwgebieden doordat er te frequent en te vroeg gemaaid wordt en te veel wordt beweid.  Voor het Paapje mag er pas na 1 juli worden gemaaid.

Bovendien kampen de potentiële vestigingsplaatsen met verdroging en overbemesting, hetgeen uiteindelijk resulteert in een gebrek aan voedsel. Doordat het beheer in graslandreservaten doorgaans wordt aangepast aan de behoeften van weidevogels schieten deze reservaten tekort voor deze vogel. De maaidata zijn namelijk te vroeg. Terreinen waar natuurontwikkeling gebeurt zijn bijna steeds alleen in het beginstadium geschikt voor de soort, want verruiging en vegetatiesuccessie van deze gebieden vallen ongunstig uit voor het Paapje.

Een hoge grondwaterstand, het tegengaan van de verbossing en een lichte begrazing in bijvoorbeeld natte heide en hoogveengebieden zijn gunstig voor deze soort. Voor het Paapje zijn vooral gebieden met open grasland waar brede stroken (10 op 100 meter) niet worden gemaaid, waardoor het voedselaanbod rijk is en waar er ook uitkijkposten aanwezig zijn, noodzakelijk.


Home