NATUURLEXICON


Pijlpalpje   

Hypomma fulvum


Het Pijlpalpje Hypomma fulvum is een spin die behoort tot de dwergspinnen. Deze soort is zeer strikt gebonden aan uitgestrekte, zeer natte (oude) rietmoerassen.

De eicocon wordt in het voorjaar in de pluimen van Riet Phragmites australis gedeponeerd.

Daarom moet er voldoende overjarig Riet aanwezig zijn in het gebied. De jonge spinnetjes moeten in het strooisel op de bodem kunnen schuilen.

Een gefaseerd maaien is dus voor deze soort van cruciaal belang.   

Home