NATUURLEXICON


Plat Fonteinkruid   

Potamogeton compressus


Het Plat Fonteinkruid Potamogeton compressus komt voor in water op laagveen, zandgrond en venige rivierklei.

Deze plant heeft een voorkeur voor stilstaand of langzaam stromend, matig voedselrijk en meestal ondiep water.

Home