NATUURLEXICON


Poldermaskerbij     

Hylaeus confusus


De Poldermaskerbij Hylaeus confusus is een vrij algemene bij van 6 tot 8 mm groot. Deze bij vliegt van half mei tot half september.  

Het vrouwtje heeft vaak een bruinrode onderrand op het kopschild. Het vrouwtje heeft opvallende zijdelingse haarvlekken op de zijkant van het achterlijf.

Het mannetje heeft wit op de kaken.

De bij nestelt bovengronds in bestaande holtes zoals vraatgangen in oud hout, braamtakken en oude eikengallen. De soort leeft in verschillende habitats, maar niet zo vaak in stedelijke gebieden. De bij maakt wel dankbaar gebruik van aangeboden kunstmatige nestgelegenheid. De bij bezoekt minder stadstuinen dan de Gewone Maskerbij Hylaeus communis. Men vindt deze soort meestal in struwelen, droge en natte bossen, duinen, heideterreinen, braakliggende terreinen, spoorwegterreinen en groeven, soms tuinen en parken.  

Het stuifmeel wordt in de krop opgeslagen.

De bij bezoekt vaak de bloemen van Braam Rubus fruticosa, Wilde Reseda Reseda lutea en Zandblauwtje Jasione montana.

Home