NATUURLEXICON


Porfieramaniet      

Amanita porphyria


De Porfieramaniet Amanita porphyria groeit in matig vochtige tot droge loofbossen en naaldbossen op een kalkarme en voedselarme zandgrond. Het is een mycorrhizavormende soort bij Beuk Fagus sylvatica, Eik-soorten Quercus species, dennen en sparren.

Vermesting en verzuring vormen bedreigingen.


Home