NATUURLEXICON


Porseleinhoen      

Porzana porzana


Het Porseleinhoen Porzana porzana  heeft een korte snavel en een okerkleurige achterzijde. De vogel meet tot 23 cm.

Deze hoenderachtige wordt het meest aangetroffen in eutrofe moerasterreinen waarin biezen- en zeggenbegroeiingen domineren, maar komt ook voor in andere moerasvegetaties, natte graslanden en verlandingszones met ondiep, voedselrijk water. De soort houdt van ondiep water (minder dan 20 cm) met een modderige bodem.

De vogel leidt een verborgen levenswijze. Hij voedt zich met insecten en weekdieren.

Het nest wordt gebouwd in riet of in pollen van gras of biezen.

Het vrouwtje legt van april tot juli 7 tot 11 eieren. Ze broedt twee keer per jaar.

Deze vogel overwintert in het Middellandse Zeegebied en Afrika.

De soort is gevoelig voor waterpeilbeheersing en waterkwaliteit vanwege de voorkeur voor ondiepe wateren. Zowel hoge als lage waterstanden zijn ongunstig en sterke peilschommelingen zijn funest. De vogel houdt van jonge, niet-verboste moerasvegetaties en verdwijnt bij verruiging.

Veel uiterwaarden van rivieren zijn ongeschikt geworden door de omzetting van graslanden in bouwland, afgravingen en een snelle vegetatiesuccessie in natuurontwikkelingsgebieden.

Nieuwe moerassen en vernatte reservaten zullen hopelijk in de toekomst voor deze soort voldoen. De vogel is nergens in Vlaanderen en Nederland echt talrijk. Door de verborgen levenswijze is deze vogel wel moeilijk te inventariseren. Het optreden van droogte elders in Europa zorgt waarschijnlijk voor een toename van de soort bij ons.

Home