NATUURLEXICON


 Purperreiger  

Ardea purpurea   


De Purperreiger Ardea purpurea is een reigerachtige met een lengte tot 79 cm.

Deze vogel heeft een grijs en bruin verenkleed en een zeer lange, slangachtig bewegende hals.  

De vogel broedt en jaagt in (moeilijk toegankelijke) struwelen en uitgestrekte, onbegaanbare moerassen en rietlanden. Het broedbiotoop moet rustig zijn. Menselijk bezoek tijdens de broedperiode moet worden geweerd.

In de omgeving moeten er geschikte voedselgebieden aanwezig zijn (tot 20 km buiten de kolonie in moerassen, veenweidegebieden en polders).

Het broeden gebeurt in kolonies bij voorkeur in struiken, bomen, in rietvegetaties of op drijftilvegetaties. Hij leidt een meer verborgen levenswijze dan de Blauwe Reiger Ardea cinerea. Het nest bevindt zich zelden hoger dan 5 m boven de grond.

In april-mei legt het vrouwtje 3 tot 6 eieren. Mannetje en vrouwtje wisselen af bij het broeden.

De jongen worden circa 6 weken door de ouders gevoederd. Bij menselijke verstoring vluchten de jongen uit het nest waardoor ze op de grond of in het water terechtkomen.

Het voedsel zoekt hij in moerasgebieden en cultuurlandschappen met veel sloten. Hij foerageert vrijwel nooit in een bebouwde omgeving. De Purperreiger eet vooral vissen van 10 tot 18 cm groot, aangevuld met kleine zoogdieren (zoals muizen) en amfibieën en insecten.

De Purperreiger broedt ook in Vlaanderen en Nederland. Hij kan van maart tot oktober bij ons te zien zijn. Er zijn elk jaar enkele kolonies. Hij overwintert deels in Zuid-Europa, deels in Afrika (Sahelzone).

De aantallen Purperreigers zijn de afgelopen decennia teruggelopen.

Vroeger waren er meer neerslagrijke winters in de Sahel, waardoor de overwinteringsmogelijkheden gunstiger waren. Eind jaren 1960 trad hierin een kentering op.

Vanaf 1996 verbeterden de overwinteringsomstandigheden opnieuw.

Ook het areaal zogenaamde “wetlands” (zeer vochtige leefgebieden) in Afrika verminderden de laatste jaren.

Om het broeden te bevorderen is er een voldoende kwantiteit en kwaliteit van overjarig overjarig riet nodig. Door verdroging en verbossing is het overjarig waterriet afgenomen. Ook de vestiging van roofdieren zoals de Vos Vulpes vulpes (zorgt voor predatie en onrust onder de vogels) is voor de Purperreiger ongunstig. De verdroging en vermesting van nabijgelegen cultuurgronden, die de vogels nodig hebben voor het foerageren, dragen ook bij tot een afname.

De Purperreiger wordt nog altijd bejaagd tijdens de trek en in zijn winterkwartieren. Het verdwijnen van zijn broed- en foerageergebieden en menselijke verstoring zijn bedreigingen waaraan hij zowel in de overwinteringsgebieden als bij ons wordt blootgesteld.  

Home