NATUURLEXICON


 Rechte Waterzweefvlieg   

Anasimyia transfuga   


De Rechte Waterzweefvlieg Anasimyia transfuga is een grote slanke waterzweefvlieg met achterlijfsvlekken in de vorm van hockeysticks. De vlekken op de rug staan tamelijk ver uit elkaar.

Deze soort is vrij algemeen in het kust- en rivierengebied, maar komt elders zeldzamer voor.

Deze zweefvlieg vliegt van half april tot begin september bij matig voedselrijk water, vaak op enigszins beschutte plaatsen, bijvoorbeeld bij bospoelen en sloten langs bosranden in venige gebieden en bij sloten en poelen in uiterwaarden.

De mannetjes hebben territoria tussen de oevervegetatie. Ook vrouwtjes vliegen vaak laag door de vegetatie, vlak boven het water.

Deze soort bezoekt vaak bloemen (zoals Boterbloem-soorten, Gewone Berenklauw, Valeriaan, Watereppe, Waterscheerling).Home