NATUURLEXICON


Rietorchis      

Dactylorhiza praetermissa   


De Rietorchis Dactylorhiza praetermissa kruist gemakkelijk met de Brede Orchis Dactylorhiza majalis.

Deze orchidee groeit op relatief voedselrijke, vochtige tot natte grond.

Op natuurlijke standplaatsen komt de Rietorchis voor in trilvenen, rietlanden, moerassige graslanden, natte duinvalleien en soms in oevers van meren en sloten. De groeiplaatsen drogen ’s zomers hoogstens oppervlakkig uit. Tot de niet natuurlijke standplaatsen behoren vochtige opspuitterreinen en ontzandingen.

De standplaats is vochtig tot nat. We vinden deze soort vooral in moerassen, duinvalleien en rietlanden. Ook in bermen, op braakliggende terreinen en zelfs in tuinen kan deze plant opeens verschijnen. De bodem waarin deze soort optimaal groeit is een relatief voedselrijk, matig zure veengrond en zand-, leem- en lichte kleigrond.

Deze plant heeft roze tot paarse bloemen die dicht bijeen groeien in lange aren. De plant kan tot 80 cm hoog worden.

De bladeren kunnen gevlekt of ongevlekt zijn. Planten met ongevlekte bladeren komen meer voor dan exemplaren met gevlekte bladeren.

Tuinliefhebbers graven deze plant vaak uit. In tuinen overleeft ze echter niet langer dan een jaar.  

Home