NATUURLEXICON


Rimpelkruinbloedbij      

Sphecodes reticulatus   


De Rimpelkruinbloedbij Sphecodes reticulatus is een koekoeksbij die parasiteert bij de Zilveren Zandbij Andrena argentata en waarschijnlijk ook de Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella.

Deze vrij zeldzame bij meet 7 tot 9 mm en vliegt van half april tot begin oktober. De mannetjes vliegen van begin juli tot begin oktober.

De bij komt voor op open zandige terreinen, zoals droge heiden, duinen en opspuitingen en bezoekt vaak composieten. In het stedelijk gebied kan men de bij misschien aantreffen in schrale graslanden.

Het vrouwtje heeft een dicht gepuncteerde kop en borststuk.  

In de zomer worden de vrouwtjes bevrucht. De volwassen vrouwtjes overwinteren en gaan in juni en juli op zoek naar een gastheer.

Home