NATUURLEXICON


Riooloverstorten


Ons rioolwater is ernstig verontreinigd met milieugevaarlijke stoffen, Escherichia coli-bacteriën, Salmonella-bacteriën en lintwormeieren en kan alle vormen van leven in water en bodem vernietigen. Doordat de capaciteit en de staat van onderhoud van de riolen niet is afgestemd op de watervloed die zich aandient bij hevige regenbuien, ontstaan er overlopen, die men riooloverstorten noemt.

Om de waterproblemen op te lossen worden allerhande grachten en drainages aangesloten op de riolering. Als gevolg van de toenemende urbanisatie vergroot de totale verharde oppervlakte en stijgt de rechtstreekse afvoer van regenwater.

Men is daarom genoodzaakt om deze overstorten naar de waterlopen te bouwen. Wanneer een overstort in werking treedt na een lange periode van droogte, wordt het bezonken slib en allerhande vuil opgewoeld en als eerste uit de riolering gespoeld. Men spreekt dan van een zogenaamde “first flush”.

De gevolgen van deze overstorten zijn een verhoogd zuurstofverbruik, vissterfte, eutrofiëring en verontreinigde waterbodems. De ernst van de vervuiling die hierdoor ontstaat ligt niet zozeer in d zichtbare vervuiling, maar meer in de onbekendheid van de onzichtbare stoffen in het rioolwater. De mate waarin een riooloverstort bijdraagt aan de vervuiling van de baggerspecie hangt van veel factoren af, zoals de frequentie van overstorten, de kwaliteit van het water uit de overstort en de mate waarin de vervuiling uit de overstort zich verspreidt in het ontvangende oppervlaktewater.

Er werd reeds vastgesteld dat vee, dat drinkt van water dat verontreinigd werd door riooloverstorten, last krijgt van diarree, vruchtbaarheidsstoornissen of groeistoornissen vertoont. Ook komen bij dit vee gevallen van vroegtijdige verwerping van de vrucht voor. Ook vissen en waterplanten sterven af en recreanten die met het besmette water in contact komen krijgen te kampen met onder andere huidproblemen.

In ecologisch waardevolle waterlopen en in waterlopen die de functietoekenning viswater of drinkwaterproductie hebben gekregen is de constructie van riooloverstorten ontoelaatbaar. Er moeten, om deze problemen tegen te gaan, gesloten rioleringsstelsels worden aangelegd en wat nog beter is, meer worden gewerkt aan kleinschalige of individuele zuiveringssystemen, zoals septische putten, decantatieputten in combinatie met bacteriefilters, zandfilters, oxidatiebedden, kleine actief slib-systemen, riet- en percolatievelden of infiltratievelden. 


Home