NATUURLEXICON


Rivierrombout      

Gomphus flavipes   


De Rivierrombout Gomphus flavipes is een libel die voor het eerst in Vlaanderen werd waargenomen tijdens de zomers van 2000 en 2001 langs de Grensmaas, in het meest oostelijke deel van Vlaanderen. Alle waarnemingen betroffen adulte individuen. Ondertussen komt deze libel als een zeldzame soort verspreid over Vlaanderen voor.  

Het is een opvallend geel-zwart gekleurde libel van ongeveer 5 cm groot. De ogen raken elkaar bovenaan de kop niet.  

Deze libel is een typische bewoner van beneden- en middenlopen van vooral brede rivieren met zand- of grindstranden. De soort kan worden gezien van begin juni tot oktober.

De larven leven in of op de zandbodem waar ze allerlei ongewervelde dieren jagen. De larven sluipen uit op vlakke zandstrandjes.

Ruigtes langs de rivier zijn belangrijk als jachtgebied voor de volwassen dieren.

Deze libel komt ook voor langs kleine rivieren of grotere beken. De soort foerageert in graslanden, ruigten, bosranden en lichtrijke bossen met open plekken. Deze libel prefereert beschutte en warme plaatsen.

De rivier moet ook voorzien zijn van traag stromende tot bijna stilstaande delen, die te vinden zijn bij zandbanken en in zijgeulen.


Home