NATUURLEXICON


Ronde Zegge      

Carex diandra  


De Ronde Zegge Carex diandra is een grondwaterafhankelijke soort van matig productieve, natte, voedselarme, laagveenmoerassen, trilvenen, venige graslanden en sporadisch ook mesotrofe elzenbroeken.

Home