NATUURLEXICON


Roodbuikje      

Andrena ventralis  


Het Roodbuikje Andrena ventralis is een vrij zeldzame zandbij met een grootte van 7 tot 9 mm.

Het vrouwtje heeft een achterlijf met tergieten met witte haarbandjes. De zijkanten van de tergieten zijn vaak rood. Het vrouwtje heeft op enkele tergieten een rode beharing, maar is verder zeer spaarzaam behaard.

Het mannetje heeft een geel kopschild en een wit behaard gezicht. De borststukrug is dof. Het eerste tergiet van het achterlijf is glimmend. De achterlijfspunt is wit behaard.  

Deze bij haalt alleen maar stuifmeel op Wilg-soorten Salix species (oligolectisch). In stedelijke gebieden wordt ook stuifmeel verzameld op het Theeboompje Spiraea salicifolia.  

De bij vliegt in 1 generatie van half maart tot eind mei.

Deze bij leeft overwegend maar niet uitsluitend in weiden naast waterlopen. Ze kan worden gezien op allerlei open terreinen waar voldoende wilgen groeien. Ze nestelt afzonderlijk of in kleine groepen, vaak op schaars begroeide plekken. De bij nestelt in verstedelijkte gebieden graag tussen de stenen van rustige parkeerplaatsen.

Het is waarschijnlijk de gastheer voor de Bleekvlekwespbij Nomada alboguttata (koekoeksbij).   


Home