NATUURLEXICON


Roodgatje      

Andrena haemorrhoa  


Het Roodgatje Andrena haemorrhoa is een zeer algemene zandbij met een lengte van 9 tot 11 mm.

Het vrouwtje heeft een wittige gezichtsbeharing. Het borststuk is steenrood kort behaard. Bij oudere vrouwtjes is het borststuk vrijwel kaal. Het achterlijf is leizwart. De achterlijfspunt heeft helder oranje haren. De achterschenen zijn geel.

Het mannetje heeft een bruingeel behaarde kop. De zijkanten van het borststuk hebben bruingele haren. De borststukrug is bruinachtig behaard. De achterlijfspunt is bruinachtig behaard. De achterschenen en de tarsusleedjes zijn oranje.  

De soort is te zien van eind maart tot begin juli in allerlei biotopen, zowel op schrale graslanden als in weilanden, tuinen en in wegbermen, ook in bebouwde gebieden.

Deze bij bezoekt verschillende bloemen zoals Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Boswilg Salix caprea, Grauwe Wilg Salix cinerea, Appel Malus domestica (bestuiving), Madeliefje Bellis perennis, Sleedoorn Prunus spinosa en Leeuwentandsoorten Leontodon species.  

De bij nestelt alleen of in kleine groepen (aggregaties) op schaars begroeide plaatsen zoals gazons, hellingen, slootwallen of langs zandpaden.

Deze bij is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Gewone Dubbeltand (koekoeksbij) Nomada ruficornis.   

Een andere parasiet bij deze soort is de Gewone Oliekever Meloe proscarabaeus.


Home