NATUURLEXICON


Roodrandzandbij

Andrena rosae


De Roodrandzandbij Andrena rosae is een grote, vrij zeldzame zandbij (11 tot 13 mm).

Het vrouwtje heeft een kort behaard borststuk. Het achterlijf is roodgebandeerd (vooral in de lente). Tergieten 2 tot 4 hebben een korte, donkere beharing.

Het zeer slanke mannetje is overwegend zwart en heeft een roodgebandeerd achterlijf (vooral in de lente). In de zomer is er alleen langs de zijden van tergieten 1 en 2 rood zichtbaar.

Deze soort vliegt van half maart tot begin september in 2 generaties in open polderlandschappen met dijken, graslanden en vochtige bossen en struwelen.   

Deze bij bezoekt in het voorjaar vooral Wilg-soorten en in de (late) zomer vooral schermbloemigen (Gewone Engelwortel, Berenklauw-soorten). Ook op Akkerdistel Cirsium arvense, Zoete Kers Prunus avium, Sleedoorn Prunus spinosa en Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale wordt de bij gezien.

Deze bij nestelt in taluds en hellingen.

De nesten worden meestal op grazige plaatsen gegraven, waarbij de nestingang door de grazige begroeiing vrijwel onzichtbaar is.  

Deze bij is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Donkere Wespbij Nomada marshamella (koekoeksbij).      

Home