NATUURLEXICON


Rotgans

Branta bernicla


De Rotgans Branta bernicla is in Vlaanderen een wintergast.

Het is een kleine, donkere, compacte gans van ongeveer 60 cm, met een spanwijdte tot 120 cm. De soort is goed te herkennen aan de witte nekband.

Deze gans is genoemd naar het geluid dat ze voortbrengt: een gorgelend “rot, rot, rot”.

In dichte groepen grazen deze ganzen op zilte kwelders, waar ze vooral Groot Zeegras Zostera marina (een wier) eten. Toen dit schaarser werd in de jaren 1930 kozen deze ganzen voor wintergraan als alternatief. Zo kwamen deze vogels meer in het bereik van jagers, waardoor de aantallen terugliepen. Nu nog komen ze vaak meer landinwaarts waar ze gewoon gras eten. Vooral sappige graslanden dicht bij zee worden verkozen als voedselplaats. De slaapplaatsen bevinden zich in de buurt van de foerageergebieden, op open water, zandbanken of kwelders.   

De soort broedt ’s zomers op het Tajmyr-schiereiland in Siberië, aan de noordelijke IJszee.

Deze gans komt bij ons aan vanaf eind september.

In veel landen genieten deze vogels momenteel bescherming, maar door het beperkte aantal geschikte broedgebieden stabiliseren de aantallen zich. De grootte van de populaties hangt samen met het voedselaanbod.


Home