NATUURLEXICON


Ruw Walstro

Galium uliginosum


Het Ruw Walstro Galium uliginosum is een plant van vochtige, onbemeste graslanden, natte duinvalleien en trilveenmoerassen. De plant gedijt het best op een natte, voedselarme bodem, die in de winter drassig is, en in de zomer vochtig blijft.

Bij ontwatering (verdroging) of vermesting ten behoeve van de landbouw zal ze spoedig verdwijnen.

De bladeren zijn lancetvormig en staan in kransen van 6 tot 8 stuks. De plant bezit een wortelstok.

De stengels en de bladeren dragen stekelhaartjes.


Home