NATUURLEXICON


Slijkzegge

Carex limosa


De Slijkzegge Carex limosa, ook Veenmoszegge genoemd, komt voor in hoogveen, vaak tussen veenmos, natte heide en onbemeste graslanden op een natte, zeer voedselarme, zure, humeuze grond.

In Vlaanderen (Kempen) zijn nog een paar groeiplaatsen bewaard gebleven. In Nederland verdween deze soort.  

Deze plant groeit in vrijwel onbegaanbare veenmos-trilveenvegetaties. Luchtverontreiniging (verzuring) en het inspoelen van meststoffen vanuit landbouwgebieden hebben bijgedragen aan de felle achteruitgang.

Home