NATUURLEXICON


Slijmwasplaat

Hygrocybe laeta


De Slijmwasplaat Hygrocybe laeta komt voor in zeer schrale duingraslanden, heischrale graslanden op voedselarme, zure, zandige en venige bodems.  

Verzuring en vermesting vormen bedreigingen voor deze saprotrofe soort.

Home