NATUURLEXICON


Snortikker

Chorthippus mollis


De Snortikker Chorthippus mollis is een sprinkhaan die gebonden is aan droge heideterreinen, heischrale graslanden en grazige wegbermen op een droge zandgrond. Soms wordt de soort aangetroffen in stuifzandgebieden. Het is een slanke veldsprinkhaan.

De zang bestaat uit een afwisseling van snorrende en tikkende geluiden.

De eutrofiëring van oppervlaktewateren, het ontbreken van een natuurlijke waterdynamiek en het verdwijnen van extensief maaibeheer zorgen voor een verdere inkrimping van geschikte leefgebieden.

Home