NATUURLEXICON


Valse Rozenzandbij

Andrena helvola


De Valse Rozenzandbij Andrena helvola is een vrij algemene zandbij, die voorkomt in bossen en stedelijke gebieden.

Het vrouwtje heeft een wit behaard gezicht. Het borststuk is roodbruin behaard. Het achterlijf draagt een oranje of gelige beharing op tergieten 1 en 2. Dit vormt een contrast met de grijzige of grauwgele beharing op tergieten 3 en 4. De achterschenen zijn lichtbruin behaard.

Het mannetje heeft een kop die soms breder is dan het borststuk. Er is een lichte beharing bij de overgang van het borststuk naar het achterlijf.

De bij meet 9 tot 11 mm en vliegt in één generatie van eind maart tot eind juni. Deze solitair levende bij graaft zelf een nest in de grond.

Het is een polylectische soort die onder meer vliegt op Meidoorn-soorten Crataegus species, Gewone Paardenbloem Taraxacum officinalis, Sleedoorn Prunus spinosa, Wilg-soorten Salix species en de tuinplant Weigelia Weigela florida. Ook de Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus wordt bezocht.

De bij bezoekt vaker struiken dan kruidachtige planten.  

Deze bij is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Sierlijke Wespbij Nomada panzeri (koekoeksbij).

Home