NATUURLEXICON


Variabele Waterjuffer

Coenagrion pulchellum


De Variabele Waterjuffer Coenagrion pulchellum komt voor bij allerlei stilstaande, grote en meestal vegetatierijke en zwakstromende wateren, veelal in klei- en laagveengebieden. Vroeger kwam deze soort vrij algemeen voor in laagveenplassen. De wateren worden door een dichte vegetatiegordel omgeven. Ook elzenbroekbossen, oligo- en mesotrofe plassen, en heideplassen worden als voortplantingsplaats gebruikt. Deze libel mijdt te zure plassen en vertoont een voorkeur voor plassen met een rijk geschakeerde watervegetatie en met niet te troebel water.

Deze waterjuffer heeft een vleugelspanning tot 5 cm en vliegt van mei tot september.

Het mannetje heeft een opvallend smal achterlijf en een variabele kleur. Het tweede segment is voorzien van een bekervormige tekening.

Het vrouwtje is zwaarder gebouwd dan het mannetje en is helderblauw met een zwarte tekening.

De eieren worden gelegd in drijvende bladeren van waterplanten.

De belangrijkste bedreigingen zijn vermesting (toenemende troebelheid), ontwatering en omzetting van laagveenplassen in andere bestemmingen (bepoting met vis ten behoeve van de sportvisserij).

Als beschermingsmaatregelen kan men zorgen voor het behoud en de bescherming van vegetatierijke, eutrofe plassen, het tegengaan van vermesting en ook het tegengaan van de omzetting naar visvijvers.

Home