NATUURLEXICON


Veen


Een veen is een landschappelijk element, namelijk een moeras waarin het organische materiaal (afgestorven plantenresten) slechts gedeeltelijk afgebroken wordt. Er wordt zelfs meer materiaal aangemaakt dan er verbruikt wordt. Er vindt met andere woorden veenvorming plaats.

Omdat het plantaardige materiaal zich onder water bevindt en dus geen contact heeft met de lucht, kan het slechts gedeeltelijk afgebroken worden. In een actief of levend veen wordt nog veen gevormd. Venen kunnen op termijn verlanden. Vroeger werden ze gebruikt voor de turfwinning.

Venen hebben een bijzondere flora en fauna. Veenmoerassen trekken bijzondere vogels (onder meer Parelduiker, Zwarte Zee-eend) en ook nachtvlinders zoals de Nachtpauwoog Saturnia pavonia aan.

Ze worden door tal van factoren bedreigd, zoals onder meer door een te grote recreatiedruk, drinkwaterwinning, een veranderende waterhuishouding en –kwaliteit en zure depositie.

Home