NATUURLEXICON


Veenmosrussula

Russula sphagnophila


De Veenmosrussula Russula sphagnophila is een mycorrhizavormende zwam bij Berk-soorten Betula species.

Hij komt voor in berkenbroekbossen, zowel in laagveenmoerassen, vochtige duinvalleien als in beekdalen. Vermesting en verdroging vormen een bedreiging voor deze soort.

Home