NATUURLEXICON


Veenmosvuurzwammetje

Hygrocybe coccineocrenata


Het Veenmosvuurzwammetje Hygrocybe coccineocrenata komt voor in levende hoogvenen, tussen Veenmos-soorten Sphagnum species, en ook in voedselarme veenmosrietlanden en matig voedselrijke trilvenen.

Het is een saprotrofe soort, die lijdt onder verdroging, verzuring, vermesting en andere aantastingen van de zeldzame groeiplaatsen.    


Home