NATUURLEXICON


Vegetatie


De vegetatie is de natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiing met alle spontaan gevestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen.

Dit onafhankelijk van het feit of het abiotisch milieu, vooral water en bodem, al dan niet door de mens beïnvloed of gevormd is. Het betreft zowel begroeiingen in het water als op het land. Ook bossen behoren tot de vegetatie, onafhankelijk of de boomlaag is aangeplant of niet.

Cultuurgewassen behoren niet tot de vegetatie.

Voorbeelden van vegetaties zijn onder andere vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties, niet recent omgeploegde en ingezaaide graslanden, loofbossen en houtachtige beplantingen.

Wanneer het eindstadium van de successie is bereikt, stopt ze, dit wil zeggen het bos blijft behouden en wordt niet vervangen door een volgend vegetatietype. Door verstoring kan er lokaal wel nog een open plek ontstaan waar de successie opnieuw begint. Na verloop van tijd vestigen er zich opnieuw houtige gewassen. Op grotere schaal blijft het bosecosysteem echter behouden.

Successie treedt niet alleen in vegetaties op. We kennen bijvoorbeeld ook een typische successie van schimmels in dood hout en van insecten op kadavers.

Home