NATUURLEXICON


Vennen


Tot de vennen rekent met de voedselarme stilstaande waters en de vochtige of natte Dophei-vegetaties op eerder voedselarme zand-, veen- of leembodems.

Een ven kan ontstaan zijn doordat het zand tot de grondwaterspiegel is weggestoven of omdat er zich water heeft verzameld in een kom met een voor water ondoordringbare bodemlaag. De vennen hebben een speciale flora en fauna. Het water is zuur en oligotroof tot mesotroof. De vennen worden onder andere bedreigd door verdroging, eutrofiëring en betreding.

Home