NATUURLEXICON


Vergrassing


We noemen vergrassing de overmatige groei van grassen in bossen en op heidevelden door bodemverrijking.

De bossen en heideterreinen van de arme gronden dreigen door grassoorten zoals Bochtige Smele en Pijpenstrootje overwoekerd te worden, als gevolg van de toename van voedingsstoffen (stikstof), die afkomstig zijn van de industrie, het verkeer en de landbouw.

De grassen verdringen de oorspronkelijke vegetatie. Door middel van een juist beheer kan de vergrassing gedeeltelijk teruggedrongen worden.

Home