NATUURLEXICON


Verlanding


Verlanding is het proces waarbij open water langzamerhand opgevuld wordt met resten van waterplanten. Na verloop van tijd ontstaat hierdoor land.

Het verlandingsproces wordt door tal van factoren bepaald: voedselrijkdom van het water, grootte van het wateroppervlak, waterdiepte, aard van de ondergrond, enz.

De verlandingssnelheid kan daardoor sterk variëren. Het verlanden gaat gepaard met een typische successie van plantengemeenschappen.

In grote lijnen volgt een dergelijke successie de reeks: waterplanten-riet-zegges-broekbos-veenmos.

Zie ook: Successie

Home