NATUURLEXICON


Verschraling


Verschraling is het verminderen van de hoeveelheid voedsel dat beschikbaar is voor de groei van de vegetatie.
Verschraling beoogt een vermindering van de voedselrijkdom om zo tot een soortenrijkere vegetatie te komen. Hierbij wordt vooral de voorraad stikstof(N), fosfaat (P) en kalium (K) verminderd door deze voedingsstoffen met het gewas af te voeren.

Door de intensivering van de landbouw en door de luchtverontreiniging komen steeds meer meststoffen in de natuur terecht. Hierdoor worden graslanden productiever zodat de hoeveelheid gras en de opbrengst van het land verhoogt. Deze bemesting zorgt er echter ook voor dat het aantal soorten gras- en kruidachtigen op dit grasland achteruit gaat.

Niet alle planten kunnen immers de competitie voor plaats en licht aan met enkele hoog-productieve soorten zoals Engels Raaigras Lolium perenne. Verschraling is een methode die dikwijls toegepast wordt in natuurbehoud en -ontwikkeling. Door te streven naar een vermindering van de voedselrijkdom wil men de structurele en floristische rijkdom van het grasland herstellen. De aanwezigheid van een soortenrijke en gevarieerde vegetatie is bovendien een eerste vereiste voor een grote soortenrijkdom aan insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Home